lạc bầy trong Tiếng Anh là gì?

lạc bầy trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lạc bầy sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lạc bầy

    to stray from the fold/herd