lạc khoản trong Tiếng Anh là gì?

lạc khoản trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lạc khoản sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lạc khoản

    (cũ) name and tile (written at the bottom of a paintin, hangings...)

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • lạc khoản

    (cũ) name and tile (written at the bottom of a paintin, hangings...)

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lạc khoản

    name and title