lạc tố trong Tiếng Anh là gì?

lạc tố trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lạc tố sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lạc tố

    legumin