lạc lối trong Tiếng Anh là gì?

lạc lối trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lạc lối sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lạc lối

    lone one's way, get lost

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • lạc lối

    lone one's way, get lost

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lạc lối

    lone one’s way, get lost