lạc giọng trong Tiếng Anh là gì?

lạc giọng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lạc giọng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lạc giọng

    out of tune

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lạc giọng

    out of tune