lạc quyên trong Tiếng Anh là gì?

lạc quyên trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lạc quyên sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lạc quyên

    raise money, raise the wind, subscribe money (to do something), collection, fund drive

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lạc quyên

    raise money, raise the wind, subscribe money