lạc tiên trong Tiếng Anh là gì?

lạc tiên trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lạc tiên sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lạc tiên

    (thực vật) passion-flower

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • lạc tiên

    (thực vật) Passion-flower

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lạc tiên

    passion-flower