lạc vịet trong Tiếng Anh là gì?

lạc vịet trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lạc vịet sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • Lạc Vịet

    old name for Vietnam