lạc đạn trong Tiếng Anh là gì?

lạc đạn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lạc đạn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lạc đạn

    (bị lạc đạn) to be hit by a stray bullet/a random shot

    chết vì bị lạc đạn to be killed by a stray bullet/a random shot