lạc đà trong Tiếng Anh là gì?

lạc đà trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lạc đà sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • lạc đà

  camel

  cưỡi lạc đà to ride a camelcon lạc đà

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • lạc đà

  * noun

  camel

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • lạc đà

  camel