lạc vận trong Tiếng Anh là gì?

lạc vận trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lạc vận sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lạc vận

    out of rhyme

    câu thơ lạc vận a verse out of rhyme

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • lạc vận

    Out of rhyme

    Câu thơ lạc vận: A verse out of rhyme