lạc phương hướng trong Tiếng Anh là gì?

lạc phương hướng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lạc phương hướng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lạc phương hướng

    to lose direction; to lose one's bearings; to be disorientated