lạc hậu trong Tiếng Anh là gì?

lạc hậu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lạc hậu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • lạc hậu

  behind the times; backward; underdeveloped

  một công ty lạc hậu về công nghệ a technologically backward company

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • lạc hậu

  * adj

  backward lagging behind

  tư tưởng lạc hậu: backward thinking

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • lạc hậu

  behind (the times)