lạc rang trong Tiếng Anh là gì?

lạc rang trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lạc rang sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lạc rang

    roasted peanuts/groundnuts

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lạc rang

    roasted peanuts or groundnuts