lạc quan trong Tiếng Anh là gì?

lạc quan trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lạc quan sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • lạc quan

  optimistic; sanguine

  người lạc quan optimist

  ngược lại với ' lạc quan ' là ' bi quan ' the contrary/opposite of 'optimistic' is 'pessimistic'

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • lạc quan

  * adj

  optimistic; sanguine

  người lạc quan: optimist

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • lạc quan

  optimistic; to be optimistic, get one’s hopes up