works site nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

works site nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm works site giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của works site.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • works site

    * kinh tế

    công trường