workstation category nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

workstation category nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm workstation category giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của workstation category.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • workstation category

    * kỹ thuật

    loại trạm làm việc