workstation address nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

workstation address nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm workstation address giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của workstation address.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • workstation address

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    địa chỉ trạm làm việc