workstation host connection (whc) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

workstation host connection (whc) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm workstation host connection (whc) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của workstation host connection (whc).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • workstation host connection (whc)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    kết nối máy chủ của trạm làm việc