workstation utility (wsu) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

workstation utility (wsu) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm workstation utility (wsu) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của workstation utility (wsu).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • workstation utility (wsu)

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    tiện ích trạm làm việc