workstation operation system (wos) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

workstation operation system (wos) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm workstation operation system (wos) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của workstation operation system (wos).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • workstation operation system (wos)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    hệ thống khai thác trạm làm việc