workstation function (wsf) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

workstation function (wsf) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm workstation function (wsf) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của workstation function (wsf).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • workstation function (wsf)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    chức năng của trạm làm việc