workstation type nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

workstation type nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm workstation type giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của workstation type.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • workstation type

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    kiểu trạm làm việc