workshop work nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

workshop work nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm workshop work giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của workshop work.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • workshop work

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    công việc trong xưởng