workshop painting nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

workshop painting nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm workshop painting giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của workshop painting.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • workshop painting

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    sự sơn trong xưởng