workshop fabrication nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

workshop fabrication nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm workshop fabrication giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của workshop fabrication.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • workshop fabrication

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    sự chế tạo trong xưởng