workshop crane nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

workshop crane nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm workshop crane giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của workshop crane.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • workshop crane

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    cần trục (trong) phân xưởng