workshop drawing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

workshop drawing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm workshop drawing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của workshop drawing.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • workshop drawing

    * kỹ thuật

    bản vẽ ở xưởng

    xây dựng:

    bản vẽ trong xưởng