workshop microscope nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

workshop microscope nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm workshop microscope giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của workshop microscope.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • workshop microscope

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    kính hiển vi phân xưởng