worksheet window nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

worksheet window nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm worksheet window giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của worksheet window.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • worksheet window

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    cửa sổ bảng công tác