works in public domain nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

works in public domain nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm works in public domain giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của works in public domain.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • works in public domain

    * kinh tế

    tác phẩm không còn giữ bản quyền