works in private domain nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

works in private domain nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm works in private domain giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của works in private domain.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • works in private domain

    * kinh tế

    tác phẩm có bản quyền