works program nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

works program nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm works program giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của works program.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • works program

    * kỹ thuật

    chương trình làm việc

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • works program

    a program to provide jobs on public works paid for by government funds