works management nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

works management nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm works management giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của works management.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • works management

    * kỹ thuật

    ban giám đốc nhà máy

    sự điều khiển nhà máy