word processor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

word processor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm word processor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của word processor.

Từ điển Anh Việt

 • word processor

  * danh từ

  (viết tắt: WP) máy xử lý văn bản, trình xử lý văn bản

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • word processor

  * kinh tế

  bộ xử lý từ

  bộ xử lý văn bản

  bộ xử lý văn bản (của máy vi tính)

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  bộ xử lý từ

  bộ xử lý văn bản

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • word processor

  an application that provides the user with tools needed to write and edit and format text and to send it to a printer

  Synonyms: word processing system