word line (wl) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

word line (wl) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm word line (wl) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của word line (wl).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • word line (wl)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    hàng từ