wood working nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wood working nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wood working giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wood working.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wood working

    * kỹ thuật

    sự gia công gỗ