wood rock nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wood rock nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wood rock giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wood rock.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wood rock

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    đá thớ gỗ