woodless nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

woodless nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm woodless giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của woodless.

Từ điển Anh Việt

  • woodless

    /'wudlis/

    * tính từ

    không có rừng