wood lot nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wood lot nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wood lot giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wood lot.

Từ điển Anh Việt

  • wood lot

    * danh từ

    lô đất để trồng cây, khu vườn cây