woodsia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

woodsia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm woodsia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của woodsia.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • woodsia

    any fern of the genus Woodsia

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).