wood pulp nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wood pulp nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wood pulp giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wood pulp.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wood pulp

    * kỹ thuật

    bột giấy bằng gỗ

    bột gỗ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • wood pulp

    wood that has been ground to a pulp; used in making cellulose products (as rayon or paper)