wood ant nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wood ant nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wood ant giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wood ant.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • wood ant

    reddish-brown European ant typically living in anthills in woodlands

    Synonyms: Formica rufa

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).