wood shop nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wood shop nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wood shop giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wood shop.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wood shop

    * kỹ thuật

    xưởng mộc