woodbine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

woodbine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm woodbine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của woodbine.

Từ điển Anh Việt

  • woodbine

    /'wudbaind/ (woodbine) /'wudbain/

    * danh từ

    (thực vật học) cây kim ngân

Từ điển Anh Anh - Wordnet