woodwind nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

woodwind nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm woodwind giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của woodwind.

Từ điển Anh Việt

  • woodwind

    * danh từ

    các nhạc cụ hơi làm bằng gỗ trong một ban nhạc

    người chơi các nhạc cụ hơi làm bằng gỗ trong một ban nhạc

Từ điển Anh Anh - Wordnet