woodside nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

woodside nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm woodside giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của woodside.

Từ điển Anh Việt

  • woodside

    * danh từ

    bìa rừng