wood wool nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wood wool nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wood wool giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wood wool.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • wood wool

  * kỹ thuật

  sợi thực vật

  vỏ bào

  xây dựng:

  bông gỗ

  bông gòn

  len gỗ

  dệt may:

  len (từ) gỗ