wood varnish nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wood varnish nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wood varnish giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wood varnish.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wood varnish

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    vécni đánh gỗ