wood untapered nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wood untapered nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wood untapered giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wood untapered.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wood untapered

    * kỹ thuật

    cọc gỗ